Cofnij Strona główna SWD w integrowanej produkcji roślinnej - spis treści Co to jest informacja?  
Motto:
"Wrodzoną cechą umysłu ludzkiego jest skłonność do zastanawiania się nad przyczyną zjawisk. Takie przedsięwzięcia skłaniają rozum do uznania, że istnieje prawda i rzeczywistość racjonalna daleko poza ciasnymi granicami, w których on sam byłby skłonny się zamknąć.", Św. Jan Paweł II Encyklika Fides et Ratio

Spis treści

 1. Wstęp
 2. Co to jest informacja?
 3. Obiektywna czy subiektywna natura informacji?
 4. Teorie informacji
 5. Jakościowa teoria informacji
 6. Ekonomika informacji
 7. Jakość informacji
 8. Poziomy informacji
 9. Informacja i poznanie
 10. Informacja jako kategoria ontologiczna
 11. Informacja w podejmowaniu decyzji
 12. Literatura

Wstęp
Procesy informacyjne są wszechobecne, występują w zarówno w społeczeństwie, przyrodzie jak i w technice [Burgin 2010]. Od wymiany informacji zależy funkcjonowanie nawet najbardziej prymitywnych form życia [Forlicz 2008]. Marian Wnuk [1996] stwierdza np. że "istotą procesów życiowych jest specyficzna forma istnienia informacji elektromagnetycznej", twierdząc, że takie ujęcie w świetle współczesnej wiedzy jest zdecydowanie bardziej adekwatne niż np. "życie jest formą istnienia ciał białkowych". Informacja występuje nie tylko w organizmach żywych, ale we wszystkich procesach fizycznych [Gorshkov i in. 2002], a wg Stoniera, jest trzecim podstawowym elementem strukturalnym rzeczywistości, obok masy i energii [Stonier 1996]. Te trzy elementy oddziaływają między sobą, a rola informacji polega na wywoływaniu zmian struktury i sterowaniu przemianami [Mazur 1966, Kowalczyk 1981].
Stonier [1990, 1996] definiuje informację jako "zdolność do organizacji systemu". Z przyjętego aksjomatu o ścisłym powiązaniu informacji i organizacji wyprowadza on następujące twierdzenia:
Aby informacja mogła istnieć, niezbędne są "komórki pamięci" do jej przechowywania [Gorshkov i in. 2002]. W tekście pisanym są to litery. We wszystkich procesach fizycznych zachodzących na Ziemi, a wywołanych promieniowaniem słonecznym (dotyczy to wszystkich naturalnych procesów środowiska, takich jak cykl hydrologiczny i cyrkulacja powietrza), komórki pamięci są makroskopowe. Np. w procesach przepływu turbulentnego w rzece komórkami pamięci są wszystkie zawirowania różnej wielkości. Informacja genetyczna, która występuje tylko w świecie ożywionym, jest zapisana w molekularnych komórkach pamięci o bardzo wielkim "upakowaniu". Ilość informacji w procesach świata ożywionego (w strumieniach informacji i organizmach żywych) jest ok. 1020 większa, niż w naturalnych procesach środowiska. Wynika z tego fundamentalna różnica między procesami samo-organizacji zachodzącymi w świecie ożywionym i nieożywionym. Samo-organizacja w procesach fizycznych jest w całości zdeterminowana przez dopływ energii do systemu z zewnątrz (np. energii słonecznej) oraz cech środowiska, w którym proces zachodzi. Samo-organizacja biosystemów natomiast nie zależy od dopływu energii z zewnątrz (choć potrzebują one uzupełnienia zapasów energii). Wszystkie biosystemy są w wysokim stopniu zorganizowane i magazynują ogromne ilości informacji. Żywe komórki zawierają informacje sterujące przemianą dopływającej energii w użyteczną pracę, której część jest spożytkowywana na generowanie nowej informacji.
Zagadnieniami informacji zajmowało się i zajmuje tak wielu autorów, że chyba nie sposób ich wszystkich wymienić. O ich liczbie mogą świadczyć odwołania do literatury fachowej zamieszczane w pracach dotyczących informacji. Np. Mark Burgin [2010] podaje ich ok. 700. Prac dotyczących stricte informacji rolniczej jest już znacznie mniej. Przeważnie dotyczą one jednego zagadnienia lub wąskiej klasy zagadnień, np. Cupiał [2005, 2006, 2010], Easdown i Starasts [2004], Hołaj [2009a, 2009b], Kuboń [2007, 2008], Urban [2008], Zaliwski [2010, 2012], Zaliwski i in. [2007], Ziętara [2001]. Nawet prace mające w tytule nazwy rolnictwo i informacja, np. "Rolnictwo a informacja" [Pawlak 1999] nie dają przeglądu, choćby pobieżnego, zagadnień informacji w rolnictwie. Jest to zrozumiałe zważywszy zakres zagadnienia.

Następny rozdział: Co to jest informacja?
Literatura
 1. Abramson N. 1969. Teoria informacji i kodowania. Warszawa, PWN.
 2. Anton C. 2012. Terms for Talking about Information and Communication. Information 3(3):351-371. Electronic document, PDF.
 3. Ashby W. R. 1957. An Introduction to Cybernetics. Chapman & Hall, London. (First published 1956), PDF.
 4. Bar-Hillel Y., Carnap R. 1953. Semantic Information. The British Journal for the Philosophy of Science, Vol. 4, No. 14. (Aug., 1953), pp. 147-157. PDF.
 5. Barwise J., Seligman J. 1997. Information Flow: The Logic of Distributed Systems. Cambridge University Press, Cambridge. 292 pages. ISBN: 978-0-521-07099-7.
 6. Baslow M.H. 2009. The Languages of Neurons: An Analysis of Coding Mechanisms by Which Neurons Communicate, Learn and Store Information. Entropy 11:782-797. ISSN 1099-4300.
 7. Bates Marcia J. 2005. Information and knowledge: an evolutionary framework for information science. Information Research, 10(4) paper 239. HTML.
 8. Bates Marcia J. 2006. Fundamental Forms of Information. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 57(8) (2006): 1033-1045. HTML.
 9. Bates Marcia J. 2010. Information. [Entry in:] Encyclopedia of Library and Information Sciences, 3rd Ed. Bates, M.J.; Maack, M.N., Eds. New York, CRC Press, vol. 3, pp. 2347-2360. HTML.
 10. Bateson G. 1972. Steps to an ecology of mind: Collected essays in anthropology, psychiatry, evolution, and epistemology. Northvale, NJ, London: Jason Aronson Inc.
 11. Bawden D. 2007a. Information as self-organized complexity; a unifying viewpoint. Information Research, Vol. 12, No. 4 (Oct. 2007). HTML.
 12. Bawden D. 2007b. Organised complexity, meaning and understanding. An approach to a unified view of information for information science. Aslib Proceedings: New Information Perspectives, Vol. 59 No. 4/5, pp. 307-327. Emerald Group Publishing Limited. DOI 10.1108/00012530710817546.
 13. Bednarek-Michalska B. 2007. Ocena jakości informacji elektronicznej. Pułapki sieci. [W:] Mat. konf. XI seminarium z cyklu Digitalizacja zasobów informacyjnych "W poszukiwaniu cyfrowych informacji", Centrum Promocji Informatyki, Warszawa, 17 kwiecień 2007. Ebib Nr 5/2007 (86) HTML.
 14. Bekenstein J.D. 2003. Information in the Holographic Universe. Scientific American Magazine. August 2003 Issue.
 15. Belonogov G.G., Gilyarevskii R.S., Khoroshilov A.A. On the Nature of Information. Automatic Documentation and Mathematical Linguistics, 2009, Vol. 43, No. 1, pp. 1-6. C Allerton Press, Inc. ISSN 0005-1055.
 16. Błasiak Z.A., Koszowy M. 2010. Informacja. Hasło [W:] Powszechna Encyklopedia Filozofii. Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu. Internetowa wersja encyklopedii.
 17. o. Bocheński J.M. Współczesne metody myślenia. Wydawnictwo "W drodze", str. 99. ISBN 83-7033-121-1.
 18. Boisot M., Canals A. 2004. Data, information and knowledge: have we got it right? Journal of Evolutionary Economics, 14:43-67.
 19. Böll S.K. 2012. Theorizing Information and Information Systems. Doctoral thesis, Australian School of Business, University of New South Wales, Sydney, Australia. 272 pages. Electronic document, PDF.
 20. Boruszewski J. 2012. Jakość i wiarygodność informacji w infobrokerstwie. Lingua ac Communitas 22(2012): 241-250. Dostępny w Internecie: PDF.
 21. Bremer M., Cohnitz D. 2004. Information and Information Flow. An Introduction. Ontos Verlag, Heusenstamm, Germany. ISBN: 3-937202-47-1.
 22. Buckland M. 1991. Information as thing. Journal of the American Society of Information Science 42:5 (June 1991): 351-360. Preprint version.
 23. Burgin M., Simon I. 2001. Information, Energy, and Evolution.
 24. Burgin M. 2003. Information Theory: a Multifaceted Model of Information. Entropy, 5(2): 146-160. ISSN 1099-4300. Dostępny w Internecie: Entropy.
 25. Burgin M. 2003. Information: Problems, Paradoxes, and Solutions. tripleC 1(1): 53-70.
 26. Burgin M. 2004. Data, Information, and Knowledge. Information, v. 7, No.1, pp. 47-57.
 27. Burgin M. 2005. Is Information Some Kind of Data? Proc. FIS2005, The Third Conference on the Foundations of Information Science, Paris, July 4-7, 2005. Dostępny w Internecie: Proceedings of FIS2005.
 28. Burgin M. 2008. Foundations of Information Theory. arXiv:0808.0768v1 [cs.IT]. Cornell University, Ithaca, NY 14853. Dostępny w Internecie: arXiv.
 29. Burgin M. 2010. Theory of Information. Fundamentality, Diversity and Unification. World Scientific Publishing, Singapore, pp. 672. ISBN-13 978-981-283-548-2.
 30. Burgin M. 2010. Information Operators in Categorical Information Spaces. Electronic document, Information 2010, 1, 119-152.
 31. Burgin M. 2011. Information: Concept Clarification and Theoretical Representation. tripleC 9(2):347-357.
 32. Burgin M. 2013. Evolutionary Information Theory. Information 4(2):124-168. Electronic document, PDF.
 33. Callaos N., Callaos B. 2002. Toward a Systemic Notion of Information: Practical Consequences. Informing Science 5(1):1-11. PDF.
 34. Capurro R. 2009. Past, present, and future of the concept of information. tripleC 7(2): 125-141.
 35. Cempel C, 2004. Teoria i Inżynieria Systemów - zasady i zastosowania myślenia systemowego. Politechnika Poznańska, PDF.
 36. Chaitin G.J. 2007. Algorithmic information theory: Some recollections. 20 pages. Electronic document, arxiv.org.
 37. Chandler D. 1994. Semiotics for Beginners. Electronic document, HTML.
 38. Chmielecki A. 1998. What Is Information? The Paideia Archive, Philosophy and Cognitive Science, 20th. World Congress of Philosophy, Boston, USA. HTML.
 39. Chmielecki A. 1998. Wykłady z semiotyki. Str. 74. Dokument elektroniczny, PDF.
 40. Chmielecki A. 2001. Między mózgiem i świadomością. Próba rozwiązania problemu psychofizycznego. Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, str. 252. PDF.
 41. Chmielecki A. 2010. Ontologiczne pojęcie informacji i jego zastosowania. Cz. I. Pracownia Pytań Granicznych, UAM, Poznań, str. 10. Dokument elektroniczny, PDF.
 42. Chmielecki A. 2010. Ontologiczne pojęcie informacji i jego zastosowania. Cz. II. Pracownia Pytań Granicznych, UAM, Poznań, str. 14. Dokument elektroniczny, PDF.
 43. Cichosz P. 2007. Systemy uczące się. WNT, Warszawa, str. 894. ISBN 978-83-204-3310-4.
 44. Csótó M. 2011. Towards a new theoretical framework: exploring the dynamics of using ICT for farming purposes. Proc. EFITA 2011 conference, Czech University of Life Sciences, Prague, 11-14 July 2011. PDF.
 45. Cupiał M. 2005. Informacja techniczna w rolnictwie Małopolski. Inżynieria Rolnicza 3(63):119-124.
 46. Cupiał M. 2006. Potrzeby informacyjne gospodarstw rolnych Małopolski. Inżynieria Rolnicza 2(77):185-190.
 47. Cupiał M. 2010. Informacja a zarządzanie parkiem maszynowym w wybranych gospodarstwach Małopolski. Inżynieria Rolnicza 3(121):21-27.
 48. Cupiał M. 2010. Wykorzystanie źródeł informacji w gospodarstwach rolniczych Małopolski o różnym kierunku produkcji. Inżynieria Rolnicza 4(122):37-42.
 49. Drucker P.F. 1999. The Practise of Management. Butterworth-Heinemann, Oxford, UK.
 50. Ďaďo S. 1996. Limitations of the metrological properties of measurement system caused by sensors. Measurement Vol. 19, No. 1, pp. 49-54. Elsevier, The Netherlands.
 51. Devlin, K. 1991. Logic and information. Cambridge: Cambridge University Press.
 52. Díaz Nafría, J.M. 2010. What is information? A multidimensional concern. tripleC, 8(1):77-108. PDF.
 53. Easdown W., Starasts A. 2004. Constructing useful information for farmers - the role of IT. Proc. 4th International Crop Science Congress, 2004. HTML.
 54. Fleissner P., Hofkirchner W. 1996. Emergent information. Towards a unified information theory. BioSystems 38 (1996) 243-248.
 55. Floridi L. 2005. Semantic Conceptions of Information. [Entry In:] The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Stanford University, Stanford, CA 94305-4115. ISSN 1095-5054.
 56. Flückiger D.F. 1995. Contributions Towards a Unified Concept of Information. Doctoral thesis, University of Berne, Berne. 94 pages. Electronic document, PDF.
 57. Forlicz S. 2008. Informacja w biznesie. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, str. 206. ISBN 978-83-208-1764-5.
 58. Furner J. 2004. Information Studies Without Information. In: Herold K. (ed.). Library Trends, 52(3), 427-446. Electronic document, PDF.
 59. Gackowski Z.J. 2010. Subjectivity Dispelled: Physical Views of Information and Informing. Informing Science: the International Journal of an Emerging Transdiscipline, vol. 13: 35-52. Electronic document, PDF.
 60. Gitt W. 1997. In the Beginning was Information. Christliche Literatur-Verbreitung e. V. 256 pages. ISBN 3-89397-255-2.
 61. Gliński W. 2005. Ontologie. Próba uporządkowania terminologicznego chaosu. Str. 17. [W:] [red.] Sosińska-Kalata B., Przastek-Samokowa M., Skrzypczak A. 2005. Od informacji naukowej do technologii społeczeństwa wiedzy. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Warszawa. PDF.
 62. Godfrey-Smith P., Sterelny K. 2007. Biological Information. [Entry In:] The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Stanford University, Stanford, CA 94305-4115. ISSN 1095-5054.
 63. Golka M. 2008. Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, str. 282. ISBN 9788301156633.
 64. Gorshkov V. V., Gorshkov V. G., Danilov-Danilyan V. I., Losev K. S., Makareva A. M. 2002. Information in the Animate and Inanimate Worlds. Russian Journal of Ecology, 33(3):149-155.
 65. Hartley R. V. L. 1928. Transmission of Information. Bell System Technical Journal. Electronic document, PDF.
 66. Hodgson P. 1996. Science and Belief. International Catholic University. Electronic document, HTML.
 67. Hofkirchner W. 2009. How to achieve a unified theory of information. tripleC 7(2): 357-368.
 68. Hofkirchner W. 2013. Emergent Information: A Unified Theory of Information Framework. World Scientific Pub. 292 pages. ISBN-13: 9789814313483.
 69. Hołaj J. 2009a. Potrzeby informacyjne producentów kukurydzy. Studia i Raporty IUNG-PIB, 16:69-81.
 70. Hołaj J. 2009b. Potrzeby informacyjne producentów kukurydzy uprawianej na CCM. Inżynieria Rolnicza 5(114):77-83.
 71. Jaros M., Pabis S. 2007. Inżynieria systemów. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 101 stron, ISBN 83-7244-832-9.
 72. Karbowiak K., Wyrzykowska B. 2009. Podstawy teorii organizacji i zarządzania. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, str. 257. ISBN 978-83-7583-086-6.
 73. Kennerley M., Mason S. 2008. The Use of Information in Decision Making. Electronic document, PDF.
 74. Kisielnicki J., Sroka H. 2005. Systemy informacyjne biznesu. PLACET, Warszawa, str. 390. ISBN 83-85428-94-1.
 75. Kossecki J. 2005. Metacybernetyka. Kielce - Warszawa, str. 312. Dokument elektroniczny, DOC.
 76. Kowalczyk E. 1981. O istocie informacji. WKiŁ, Warszawa, str. 152. ISBN 83-206-0231-9.
 77. Kuboń M. 2007. Poziom wyposażenia i wykorzystania elementów infrastruktury informatycznej w gospodarstwach o różnym typie produkcji rolniczej. Inżynieria Rolnicza 9(97):95-102.
 78. Kuboń M. 2008. Koszty procesów teleinformacyjnych w gospodarstwach o różnym typie produkcji rolniczej. Inżynieria Rolnicza 4(102):439-445.
 79. Kujawiński W. 2008. Podstawy teoretyczne działalności informacyjnej publicznych rolniczych organizacji doradczych. Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu, Poznań. ISBN: 978-83-60232-25-5. Dokument elektroniczny, PDF.
 80. Kujawiński W. 2009. Metodyka doradztwa rolniczego. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu, Poznań. ISBN: 978-83-60232-26-2. Dokument elektroniczny, PDF.
 81. Lenski W. 2010. Information: A Conceptual Investigation. Information 1:74-118. ISSN 2078-2489.
 82. Lewek A. 2010. Informacja w nauce Kościoła o mediach. Kultura, Media, Teologia 2:8-23. PDF.
 83. Liberman E.A. , Minina S.V., Shklovski-Kordi N.E. 1998. Biological information and laws of nature. BioSystems 46:103-106.
 84. Lombardi O. 2004. What is Information? Foundations of Science 9:105-134.
 85. Łapiński J.L. 2008. Morfogenetyczna koncepcja układów biotycznych. EkoKUL. Lublin, Sandomierz, str. 440. Dokument elektroniczny, pdf.
 86. Machlup F. 1962. The Production and Distribution of Knowledge in the United States. Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
 87. MacKay D.J.C. 1995. A Short Course in Information Theory. Cavendish Laboratory, Cambridge, Great Britain.
 88. MacKay D.J.C. 2003. Information Theory, Inference, and Learning Algorithms. Cambridge University Press. 640 pages. Electronic document, PDF, DJVU.
 89. Markov K., Ivanova K., Mitov I. 2007. Basic Structure of the General Information Theory. International Journal "Information Theories & Applications" Vol.14.
 90. Maruszewski T. 2001. Psychologia poznania. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne GWP, Gdańsk. ISBN978-83-87957-51-3.
 91. Mazur M. 1966. Cybernetyczna teoria układów samodzielnych. PWN, Warszawa. Dokument elektroniczny, PDF.
 92. Mazur M. 1969. Cybernetyka a zarządzanie. MSW, Warszawa. Dokument elektroniczny, PDF.
 93. Mazur M. 1970. Jakościowa teoria informacji. WNT, Warszawa, str. 223. Dokument elektroniczny, PDF.
 94. Meadow C.T., Yuan W. 1997. Measuring the impact of information - defining the concepts. Information Processing & Management 33(6):697-714.
 95. Menant C. 2003. Information and Meaning. Entropy 5:193-204. ISSN 1099-4300.
 96. Meyer H.W.J. 2005. The nature of information, and the effective use of information in rural development. Information Research 10(2) paper 214. HTML.
 97. Michałowski A. 2007. Informacja w ekosystemach. Agencja Wydawniczo-Edytorska EkoPress, Białystok, stron 143, ISBN 978-83-924351-3-6.
 98. Mroczko F., Stańkowska M. 2010. Informacja jako kluczowy zasób współczesnych organizacji. Str. 143-154. [W:] Borowiecki R., Czekaj J. 2010. Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki. Difin, Warszawa, str. 386. ISBN: 978-83-7641-170-5.
 99. Nafría J.M.D. 2010. What is information? A multidimensional concern. Electronic document, tripleC 8(1): 77-108, 2010. Vienna University of Technology. ISSN 1726-670X.
 100. Nęcka E., Orzechowski J., Szymura B. 2008. Psychologia poznawcza. PWN, Warszawa, 739 stron, ISBN 978-83-01-14586-6, ISBN 83-7285-091-7.
 101. Nieróbca A., Zaliwski A.S. 2013. Informacja i wiedza w rolnictwie. Studia i raporty IUNG-PIB 38(12): 9-28, PDF.
 102. Nowicki S. 2008. Biology: The Science of Life. Video lectures. The Teaching Company.
 103. Obora H. 2010. Wybrane problemy pomiaru jakości informacji. Str. 119-131. [W:] [red.] Borowiecki R., Czekaj J. Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki. Difin, Warszawa, str. 386. ISBN: 978-83-7641-170-5.
 104. Olender-Skorek M., Wydro K.B. 2007. Wartość informacji. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne. IŁ-PIB, Warszawa, nr 1-2/2007, s.72-84. PDF.
 105. Oleński J. 2001. Ekonomika informacji: podstawy. PWE, Warszawa, str. 430. ISBN: 83-208-1311-5.
 106. Oleński J. 2003. Ekonomika informacji: metody. PWE, Warszawa, str. 315. ISBN: 83-208-1422-7.
 107. Pacek J. 2009. Uwolnić informację! [W:] Biuletyn EBIB. Nr 1/2009 (101) luty. Dokument elektroniczny, HTML.
 108. Pawlak J. 2001. Rolnictwo a informacja. Inżynieria Rolnicza 1(7):39-46.
 109. Perzanowski J. (?) Rozważania ontologiczne. Str. 70. Dokument elektroniczny, PDF.
 110. Polya G. 2009. Jak to rozwiązać? PWN, Warszawa, str. 251. ISBN 978-83-01-15819-4.
 111. Przeszło M. 2010. W szponach informacji. Episteme 10/2010, t. II str. 23-38. Dokument elektroniczny, PDF.
 112. Reading A. 2012. When Information Conveys Meaning. Information 3(4):635-643. Electronic document, PDF.
 113. Reinagel P. 2000. Information theory in the brain. Current Biology 10(15):542-544.
 114. Rocchi P. 2010. Notes on the Essential System to Acquire Information. Advances in Mathematical Physics, vol. 2010, Article ID 480421, 12 pages. doi:10.1155/2010/480421. Dostępny w Internecie: HTML, PDF
 115. Roederer J.G. 2003. On the Concept of Information and Its Role in Nature. Entropy 5:3-33. ISSN 1099-4300.
 116. Shannon C.E. 1948. A Mathematical Theory of Communication. The Bell System Technical Journal, Vol. 27, pp. 379-423, 623-656, July, October, 1948. Electronic document, PDF.
 117. Siuta-Tokarska B. 2010. Zarządzanie wiedzą jako czynnik rozwoju współczesnej organizacji. Str. 105-118. [W:] Borowiecki R., Czekaj J. 2010. Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki. Stron: 385. DIFIN, Warszawa. ISBN: 978-83-7641-170-5.
 118. Skyttner L. 2005. General Systems Theory. World Scientific Publishing Company, Singapore, pp. 524, ISBN 981-256-389-X, ISBN 981-256-467-5(pbk).
 119. Sokolov A. V. 2010. Information: Concept, categories, and ambivalent nature. Philosophical essays. Scientific and Technical Information Processing, Vol. 37, No. 2, pp. 102-114.
 120. Sokolov A. V. 2010. Ontology of information. Philosophical essays. Scientific and Technical Information Processing, Vol. 37, No. 3, pp. 149-171.
 121. Sokolov A. V. 2010. The essence of information: Philosophical notes. Scientific and Technical Information Processing, Vol. 37, No. 2, pp. 187-200.
 122. Stefanowicz B. 2010. Informacja. Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, str. 173. ISBN: 978-83-7378-540-3.
 123. Stefanowicz B. 2013. Informacja, wiedza, mądrość. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, str. 122. Dokument elektroniczny, PDF.
 124. Stonier T. 1990. Information and the Internal Structure of the Universe: An Exploration into Information Physics. Springer-Verlag, London, 1990. ISBN: 3540195998.
 125. Stonier T. 1996. Information as a Basic property of the universe. BioSystems 38:135-140.
 126. Tadeusiewicz R. (red. nauk.) 2009. Neurocybernetyka teoretyczna. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, str. 320. ISBN 9788323504795.
 127. Tempczyk M. 2005. Ontologia świata przyrody. Kraków, Universitas, 296 str. ISBN 83-242-0436-9.
 128. Tlusty T. 2007. A model for the emergence of the genetic code as a transition in a noisy information channel. Journal of Theoretical Biology 249 (2007) 331-342.
 129. Trypuz R., Garbacz P. 2007. Bity i byty - o pewnym mało znanym zastosowaniu ontologii. Filozofia Nauki, nr 3(59) 2007, s. 121-140. Dokument elektroniczny, PDF.
 130. Unold J. 2007. Information as a flow of form in mass-energy systems. In: Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, Kacprzyk J. (ed.), 11:130-141. Bydgoszcz. 176 pages. Electronic document: PDF.
 131. Urban S. 2008. Zarządzanie wiedzą w gospodarstwach rolnych. Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz, str. 142-149.
 132. Varshney L.R. 2004. Engineering Theory and Mathematics in the Early Development of Information Theory. 2004 IEEE Conference on the History of Electronics. 6 pages. Electronic document: PDF.
 133. Vedral V. 2012. Information and Physics. Information 3(2):219-223. Electronic document, PDF.
 134. Vlasov S.V. 2005. Information world. Proc. FIS2005, The Third Conference on the Foundations of Information Science, Paris, July 4-7, 2005. Dostępny w Internecie: Proceedings of FIS2005.
 135. Volchenkov E.Ya. 2009. On the Nature of Information: the Physicosemantic Approach. Automatic Documentation and Mathematical Linguistics, 2010, Vol. 44, No. 2, pp. 57-63. C Allerton Press, Inc. ISSN 0005-1055.
 136. Weaver W. 1949. Recent Contributions to The Mathematical Theory of Communication.
 137. Weizsäcker C.F. von. 1978. Język jako informacja. [W:] Jedność przyrody. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa. Str. 65-89. PDF (scan).
 138. Weizsäcker C.F. von. 1978. Materia, energia, informacja. [W:] Jedność przyrody. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa. Str. 403-432. PDF (scan).
 139. Wiener N. 1965. Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts. 212 pages. ISBN: 0-262-73009-X.
 140. Wilson T.D. 2000. Human Information Behavior. Informing Science 3(2):49-56. PDF.
 141. Wnuk M. 1996. Istota procesów życiowych w świetle koncepcji elektromagnetycznej natury życia. Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin, str. 280. Dokument elektroniczny, PDF.
 142. Woszczek M. 2009. Historyczno-filozoficzne tło współczesnej teorii informacji. Pracownia Pytań Granicznych, UAM, Poznań. Dokument elektroniczny, HTML.
 143. Woszczek M. 2009. Wszechświat informacji: fizyka i filozofia. Pracownia Pytań Granicznych, UAM, Poznań. Dokument elektroniczny, HTML.
 144. Wu K. 2012. The Essence, Classification and Quality of the Different Grades of Information. Information 3(3):403-419. Electronic document, PDF.
 145. Wydro K.B. 2007. Badania nad istotą informacji, jej właściwościami i stosowanymi technikami informacyjnymi - próba systematyzacji w obszarze wiedzy o informacji. Zakład Problemów Regulacyjnych i Ekonomicznych, Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, str. 137. Dokument elektroniczny, PDF.
 146. Wydro K.B., Olender M. 2006. Ekonomiczna wartość informacji. Zakład Problemów Regulacyjnych i Ekonomicznych, Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, str. 36. Dokument elektroniczny, PDF.
 147. Zając A., Grabowski M. 2009. Dane, informacja, wiedza - próba definicji. Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 798(2009):99-116.
 148. Zaliwski A.S. 2010. Pozyskiwanie i wykorzystanie danych pogodowych w krajowym systemie wspomagania decyzji w produkcji roślinnej. Inżynieria Rolnicza 5(123):311-317 PDF.
 149. Zaliwski A.S. 2011. Information - is it Subjective or Objective? tripleC 9(1): 77-92, 2011, ISSN 1726-670X, PDF.
 150. Zaliwski A.S. 2012. System wspomagania decyzji jako źródło informacji. System doradztwa w zakresie zrównoważonej produkcji roślinnej. IUNG-PIB, Puławy. HTML.
 151. Zaliwski A.S. 2013. Informacja, wiedza, decyzje i systemy wspomagania decyzji. Studia i raporty IUNG-PIB 33(7): 45-68, PDF.
 152. Zaliwski A.S., Hołaj J., Nieróbca A. 2007. Potrzeby informacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem rolnym. System doradztwa w zakresie zrównoważonej produkcji roślinnej. IUNG-PIB, Puławy. HTML.
 153. Ziętara W. 2001. Zasób informacji niezbędnych do podejmowania decyzji w gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolniczych. Pam. Puł. 124:465-477.
 154. Zins C. 2007. Conceptual Approaches for Defining Data, Information, and Knowledge. Journal of the American Society for Information Science and Technology, Vol. 58 Issue 4.
Sugerowany sposób cytowania tej strony:
Zaliwski A.S. 2013. Co to jest informacja? System doradztwa w zakresie zrównoważonej produkcji roślinnej. IUNG-PIB Puławy.