Cofnij Strona główna Systemu doradztwa SWD w integrowanej produkcji roślinnej - spis treści System Agroefekt-2012-online (prototyp)  
Motto:
"Don't think you're on the right road just because it's a well-beaten path." anon

Spis treści

 1. Przeznaczenie
 2. Budowa modelu gospodarstwa
 3. Symulacja działalności produkcyjnej gospodarstwa
 4. Agroefekt 2.4 (1995) a Agroefekt-2012-online
 5. Źródła danych dla Agroefekt-2012-online
 6. Dane techniczne
 7. Literatura
Przeznaczenie
Aplikacja Agroefekt-2012-online służy do budowy analitycznych organizacyjno - ekonomiczno - technologicznych modeli gospodarstwa rolnego i symulacji działalności produkcyjnej gospodarstwa w celu uzyskania przydatnej informacji ekonomicznej i organizacyjnej. W skład modelu gospodarstwa wchodzą: plan produkcji gospodarstwa (rys.1) i modele technologiczne, np. uprawy pszenicy (rys.2).
Budowa modelu gospodarstwa
Do budowy modelu potrzebne są następujące zestawy danych:
Plan produkcji gospodarstwa
Obejmuje produkcję ro˜ślinną, zwierzęcą oraz usłˆugi na rzecz innych jednostek gospodarczych. Plan produkcji jest ustalany przez użytkownika modelu. Posiada on strukturę odzwierciedlającą podział gospodarstwa na pola (w przypadku produkcji zwierzęcej i usˆług pojęcie pola ma tu charakter symboliczny - jest to raczej obiekt lub jednostka produkcyjna). W planie produkcyjnym istnieje możliwo˜ść zadania asortymentu produkcji na każdym polu, modeli technologicznych (wariantów działˆalności produkcyjnej na każdym polu), plonów, powierzchni pól, itd.
Budowa modelu gospodarstwa polega na skonstruowaniu planu produkcji przez wypełnienie tabeli PLANPROD (rys.1), posiadającej strukturę odzwierciedlającą podział gospodarstwa na pola. W planie produkcyjnym podaje się parametry modelu gospodarstwa: asortyment produkcji na każdym polu, technologie (przez przypisanie do pól modeli technologicznych), plony, areały, itd.
Modele technologiczne
Modele technologiczne (rys.3) stanowią zbiór zabiegów technologicznych, wykonywanych w ustalonej kolejności w czasie. Zawierają takie dane, jak zastosowane środki techniczne, materiały oraz zapotrzebowanie nakładów pracy ludzi, ciągników i maszyn, zużycie materiałów, wykorzystanie usług itd. Dla jednej pozycji asortymentu (np. uprawa pszenicy) należy sporządzić niezbędną do celów symulacji liczbę modeli technologicznych (wariantów dziaˆłalnoś˜ci gospodarczej, np. sposobów uprawy pszenicy). Modele technologiczne są budowane przez użytkowników aplikacji na podstawie danych pobieranych z banków danych: banku czynności, materiałów, ciągników i maszyn (rys.4). Są one wymienialne na polach.
Banki danych
Bank ciągników i bank maszyn
Dane zawarte w banku ciągników i maszyn są wykorzystywane są przez aplikację do budowy cennika ciągników (maszyn) dla danego modelu gospodarstwa. Bank ciągników i bank maszyn zawiera nazwy i symbole wykorzystywanych ciągników oraz maszyn, narzędzi, urządzeń i budynków, aktualne ceny zakupu nowych maszyn i ciągników, zużycie paliwa [l/h], zużycie paliwa [l/mth], zużycie smarów [kg/h], zużycie oleju silnikowego, przekładniowego, trwaˆłość (średnia, minimalna, maksymalna), wskaźnik kosztu napraw, wykorzystanie caˆłkowite, procent oprocentowania kapitału, koszt garażowania, ubezpieczenia, rejestracji, zużycie energii elektrycznej.
Bank czynności i bank materiałów
Bank czynności zawiera nazwy czynno˜ści technologicznych, które są używane w kartach technologicznych. W banku materiaˆłów zawarte są nazwy wykorzystywanych materiaˆłów, aktualne ceny ich zakupu, itd. Dane zawarte w banku materiaˆłów są wykorzystywane przez program do budowy cennika materiaˆłów dla danego modelu gospodarstwa.
Dane w banku materiaˆłów zostały podzielone na trzy grupy w zależnoś˜ci od przeznaczenia:
 • materiaˆły do produkcji (nawozy, materiałˆ siewny, ˜środki ochrony ro˜ślin, materiaˆły konstrukcyjne, pasze, sadzonki, itp.),
 • produkty wyprodukowane w gospodarstwie,
 • inne dane (o specjalnym przeznaczeniu), np. cena pracy ludzi, energii elektrycznej, smaru, olej napędowego.
Niektóre materiaˆły mogą występować dwukrotnie - raz jako materiaˆł (np. nasiona), drugi raz jako produkt.
Symulacja działalności produkcyjnej gospodarstwa
Symulacja działalności produkcyjnej gospodarstwa prowadzona jest przez zmianę wybranych parametrów w tabeli PLANPROD i wygenerowanie modelu gospodarstwa (rys.5). Możliwe jest dokonanie takich obliczeń, jak rocznego wykorzystania ciągników i maszyn, kosztów jednostkowych eksploatacji ciągników i maszyn (również w rozbiciu na kategorie - koszt amortyzacji, paliwa, smarów, napraw itd.), kosztów bezpośrednich produkcji w roku kalendarzowym (również w rozbiciu na kategorie - koszty pracy ludzi, eksploatacji ciągników i maszyn, energii elektrycznej itd.), nakładów pracy ludzi [rbh], ciągników [cnh] i maszyn [mnh] (w rozbiciu na pola i okresy agrotechniczne), przychodu [zł] i dochodu rolnika na 1 roboczogodzinę, itd. Zbiorcze wyniki obliczeń zawarte są w tabeli "Przychód - Dochód" (rys.6)
Rys.5. Generowanie modelu gospodarstwa (przebieg obliczeń)
Rys.6. Generowanie modelu gospodarstwa (tabela wynikowa Przychód - Dochód)
Metodyka obliczeń przeprowadzanych w modelu Agroefekt została szczegółowo opisana w instrukcji programu Agroefekt [Zaliwski, Zaorski i Hołaj 1995]. Tutaj podana zostanie w skrócie.
Wykorzystanie roczne
Wykorzystanie roczne obliczane jest dla każdego typu ciągnika i maszyny (urządzenia) na podstawie ich godzin pracy w caˆłym gospodarstwie obliczonych z modeli technologicznych.
Koszt jednostkowy eksploatacji ciągników i maszyn
Koszt jednostkowy eksploatacji ciągników liczony jest ze wzoru:
KJEC = amort + pcop + nap + zpal + zsm + zos + zop + gr + ub + rej

gdzie:

KJEC - koszt jednostkowy eksploatacji ciągników,
amort - koszt amortyzacji,
pcop - koszt oprocentowania kapitaˆłu,
nap - koszt napraw i obsłˆugi technicznej,
zpal - koszt zużytego paliwa, obliczony ze zużycia paliwa na 1 h pracy ciągnika,
zsm - koszt zużytych smarów,
zos - koszt zużytego oleju silnikowego,
zop - koszt zużytego oleju przekłˆadniowego,
gr - koszt garażowania,
ub - koszt ubezpieczenia,
rej - koszt rejestracji.
Jednostkowy koszt eksploatacji maszyn KJEM jest liczony podobnie, uwzględnia koszt energii elektrycznej zel.
Składniki kosztów jednostkowych
Poszczególne skˆładniki kosztów jednostkowych mogą być policzone wg trzech różnych formuł: na podstawie trwałˆo˜ści ˜średniej TR i wykorzystania rocznego WR, na podstawie trwaˆło˜ści ˜średniej TR i przewidywanego wykorzystania całˆkowitego PWC ciągników i maszyn oraz na podstawie trwałˆo˜ści minimalnej TR_min, trwałˆo˜ści maksymalnej TR_max i przewidywanego wykorzystania całˆkowitego PWC ciągników i maszyn. Ostatnia metoda jest najdokˆładniejsza z podanych, lecz wymaga największego zakresu danych (dodatkowo należy podać trwałˆo˜ść minimalną TR min, maksymalną TR max i przewidywane wykorzystanie całˆkowite PWC).
Jeżeli skłˆadniki KJEC i KJEM są obliczane na podstawie trwaˆłoś˜ci ś˜redniej TR i wykorzystania rocznego WR ciągników i maszyn, to stosuje się następujące wzory:
amort = CENA / (TR * WR),
pcop = 0,005 * CENA * PCOP / WR,
nap = WKN * CENA / (TR * WR),
zpal = ZPAL * cena paliwa,
zsm = ZSM * cena smaru,
zos = ZOS * cena oleju silnikowego,
zop = ZOP * cena oleju przekłˆadniowego,
gr = GR / WR,
ub = UB / WR,
rej = REJ / WR,
zel = ZEL [kWh/h] * cena energii elektrycznej (tylko dla maszyn i urządzeń) [zł/kWh].

gdzie:

amort - koszt amortyzacji,
pcop - koszt oprocentowania kapitaˆłu,
nap - jednostkowy koszt napraw i obsˆługi technicznej,
zpal
- jednostkowy koszt zużytego paliwa (obliczony ze zużycia paliwa na 1 h czasu zmiany kontrolnej T08 pracy ciągnika lub maszyny (urządzenia) z silnikiem spalinowym i w przypadku narzędzi oraz maszyn i urządzeń nie posiadających silnika spalinowego wynosi 0),
zsm - jednostkowy koszt zużytych smarów,
zos - jednostkowy koszt oleju silnikowego,
zop - jednostkowy koszt oleju przekładniowego,
gr - jednostkowy koszt garażowania,
ub - jednostkowy koszt ubezpieczenia,
rej - jednostkowy koszt rejestracji,
zel
- jednostkowy koszt energii elektrycznej (obliczony ze zużycia energii elektrycznej na 1 h czasu zmiany kontrolnej T08 pracy maszyny z silnikiem elektrycznym lub w inny sposób zużywającej energię elektryczną i w przypadku maszyn i narzędzi nie posiadających silnika elektrycznego i nie zużywających energii elektrycznej wynosi 0),
TR - trwałość średnia [lat],
WR - wykorzystanie roczne maszyny lub ciągnika jednego typu [h/rok],
WKN - wspóˆłczynnik kosztów napraw (stosunek kosztów napraw do CENY),
CENA - cena maszyny lub ciągnika [zˆł],
PCOP - oprocentowanie kapitałˆu [%],
ZPAL - zużycie paliwa [l/h],
ZSM - zużycie smarów [kg/h],
ZOS - zużycie oleju silnikowego [l/h],
ZOP - zużycie oleju przekładniowego [l/h],
GR - koszt garażowania [zˆł],
UB - koszt ubezpieczenia [zˆł],
REJ - koszt rejestracji [zˆł],
ZEL - zużycie energii elektrycznej [kWh/h].
Wszystkie wielkoś˜ci pisane małą literą dotyczą jednostkowych kosztów i są obliczane w zˆłotówkach na 1 godzinę pracy ciągnika lub maszyny w czasie zmiany kontrolnej T08 [zˆł/h].
Procent oprocentowania kapitałˆu można wyliczyć ze wzoru:

PCOP = 100 * [(1 + 0,01*OPK)/(1 + 0,01*INFL) - 1]

gdzie:

OPK - oprocentowanie kredytu lub oprocentowanie wkładów oszczędnościowych dˆługoterminowych (1 - rocznych), [%],
INFL - roczna stopa inflacji, [%].
Agroefekt 2.4 (1995) a Agroefekt-2012-online
Wzorem do opracowania aplikacji Agroefekt-2012-online był program Agroefekt 2.4. Program Agroefekt 2.4 jest opracowany dla komputera typu PC jako system z jednym użytkownikiem. Językiem programowania jest Clipper 5.2, a wykorzystanym formatem bazy danych dBase III. W owym czasie (rok 1995) programista nie miał zresztą wielu opcji do wyboru. Na marginesie: ciekawa rzecz, że format pliku DBF jest nadal w szerokim użyciu. Konsekwencją zastosowania formatu DBF było rozczłonkowanie zbiorów danych i informacji na wiele tabel (plików). Np. każdy model technologii stanowi osobny plik.
Program Agroefekt ma dłuższą historię. Koncepcja modelowania gospodarstw rolniczych z wykorzystaniem planu produkcji i wymienialnych kart technologicznych, która została zrealizowana w oprogramowaniu, zrodziła się najprawdopodobniej w 1985 roku, a jej autorem był Tadeusz Zaorski. Pierwsza wersja programu Agroefekt ujrzała światło dzienne pod koniec 1988 roku i została napisana w języku Fred pakietu zintegrowanego Framework III (pakiet ten jest notabene nadal rozwijany przez Selections & Functions, Inc.). Została ona wykorzystana do analizy ekonomicznej produkcji roślinnej w RZD w Jastkowie. Prace te były prowadzone w ramach badań statutowych w Zakładzie Hodowli i Uprawy Roślin Specjalnych IUNG w Jastkowie.
Prace wykonane w 1988 w Jastkowie były kontynuowane w temacie statutowym "Ekonomika produkcji chmielu i organizacja gospodarstw chmielarskich" (1991-1997, kierownik tematu: Jacek Hołaj). W programie Agroefekt opracowywano bazy danych ukierunkowane na produkcję chmielarską. Tym niemniej, Agroefekt od samego początku został pomyślany jako narzędzie do analizy gospodarstw o dowolnym kierunku produkcji (przede wszystkim jednak produkcji roślinnej). Z tego okresu pochodzą publikacje dotyczące głównie analizy produkcji chmielarskiej [Zaliwski, Zaorski i Hołaj 1991, Zaliwski i Hołaj 1991a, Zaliwski i Hołaj 1991b, Zaliwski 1995, Hołaj 1997a, Hołaj 1997b].
Agroefekt napisany we Fredzie (języku programowania bardzo przypominającym Pascala) przechodził wiele modyfikacji zanim doczekał się ostatecznej, dojrzałej wersji, opracowanej gruntownie od nowa w języku Clipper (Agroefekt 2.4 ukończono w roku 1995). Metodyka kalkulacji ekonomicznych w tej wersji pochodzi z literatury: Lorencowicz [1987], Manteuffel [1984], Witney [1984].
Agroefekt w ciągu następnych lat był wykorzystywany jako narzędzie do generowania danych oraz analiz organizacyjno-technologiczno-ekonomicznych w Zakładzie Hodowli i Uprawy Roślin Specjalnych [Hołaj i Zaliwski 1999a, Hołaj i Zaliwski 1999b, Hołaj i Zaliwski 1999c] oraz w Zakładzie Zastosowań Matematyki i Informatyki (ZZMI) - póżniej Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki (ZAZI) [Zaliwski i inni 1999, Zaliwski i Górski 1999b, Zaliwski i Hołaj 2005a, Zaliwski i Hołaj 2006, Zaliwski i Hołaj 2007].
Rok 1999 był szczególnie ważny, ponieważ dane otrzymane z programu AgroEfekt wykorzystano wraz z danymi pochodzącymi z Modelu Agroklimatu Polski do analiz przestrzennych. W ten sposób po raz pierwszy zrealizowano łączenie informacji ekonomicznych z klimatycznymi [Zaliwski i Górski 1999a]. To, co należy obecnie do powszedniości, wówczas było ważnym osiągnięciem, wprowadzającym do analiz przestrzennych wykonywanych w IUNG nową jakość.
W 2000 podjęto próbę przepisania programu AgroEfekt z języka Clipper 5.2 (system operacyjny DOS) na język Delphi 3 (system operacyjny MS Windows). Niestety, ze względu na znaczną pracochłonność tego projektu prace zarzucono po ok. trzech miesiącach.
Następna (i ostatnia przed rokiem 2012) próba nastąpiła w roku 2001, kiedy jeden z Autorów programu AgroEfekt zgłosił do OECD (ang. Organization for Economic Cooperation and Development - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) projekt stażu naukowego pt. "Elements of an Internet-based Decision Support for Agricultural Farms for the Lublin Region in Poland" (Elementy internetowego wspomagania decyzji w gospodarstwach rolniczych regionu lubelskiego w Polsce). Jednym z celów stażu było przygotowanie metodyki do opracowania modelu technologiczno-produkcyjnego gospodarstwa w postaci komponentu. Staż odbył się w Duńskim Instytucie nauk Rolniczych (DIAS) w Foulum. Ze względu jednak na skrócenie pobytu w DIAS z 5 do 2 miesięcy nie uzyskano spodziewanych efektów [Zaliwski 2001].
W aplikacji Agroefekt-2012-online zachowano ogólną strukturę programu Agroefekt 2.4, jednak w odróżnieniu od programu jest to aplikacja dla wielu użytkowników i jest dostępna przez Internet. Dostęp do aplikacji jest ograniczony i wymaga posiadania uprawnień do korzystania z niej. Zasadnicze dane (banki danych eksploatacyjnych i modele technologiczne) są wspólne dla całej grupy użytkowników aplikacji Agroefekt-2012-online, natomiast modelowanie i symulacja są przeprowadzane indywidualnie przez każdego użytkownika (pozostali użytkownicy nie mają możliwości "podglądu"). W ten sposób wszyscy użytkownicy mogą uzupełniać zasoby danych wspólnie, ale budować modele niezależnie od siebie.
Zasoby aplikacji Agroefekt-2012-online (dane i informacje) są zgodne ze strukturą programu Agroefekt 2.4, jednakże zamiast w wielu plikach DBF są one gromadzone w jednej lub kilku tabelach powiązanych relacjami. W celu eliminacji powtarzających się danych zastosowano normalizację. Przykładowo, wszystkie modele technologiczne są zawarte w tabelach: "agef_TechModelsList" (lista wszystkich modeli, rys.7) oraz "agef_TechnologyModels" (dane dotyczące poszczególnych modeli, rys.8), ale zawierają one więcej danych umożliwiających relacyjne odwołanie do innych tabel niż danych odrębnych (niezwiązanych z innymi tabelami). Sposób pokazania użytkownikowi danych pochodzących z tabel "agef_TechModelsList" i "agef_TechnologyModels" przedstawiają rys.3 i rys.2.
Źródła danych dla Agroefekt-2012-online
Problem danych "nękał" twórców Agroefekt 2.4 niemal od zarania. Zaliwski i Hołaj [2005b] przedstawiają to zagadnienie następująco:
Mimo całego uproszczenia, z punktu widzenia pozyskiwania danych do budowy i późniejszej aktualizacji modele technologii cechuje duża złożoność. Moralne zużycie technologii prowadzi do "starzenia się" modeli - dość szybko przestają one być adekwatnym odwzorowaniem rzeczywistości. Jeszcze szybciej zmieniają się ceny (materiałów, narzędzi, ciągników, maszyn itd.).
Po dłuższej eksploatacji aplikacji Agroefekt-2012-online można się spodziewać wystąpienia dokładnie tego samego problemu - wymagana będzie ciągła aktualizacja danych. Do tego potrzebne są źródła aktualnych danych. Można wskazać następujące: strony internetowe producentów i pośredników handlowych maszyn, urządzeń i ciągników rolniczych, środków ochrony roślin, nawozów itd., kalkulacje rolnicze [np. WODR 2013], System Maszyn Rolniczych [IBMER 1988], publikacje [np. Harasim 2006], inne strony internetowe [np. Cupiał 2013].
Wykorzystywanie danych zgromadzonych w programie Agroefekt 2.4 ułatwia opcja importu danych do Agroefekt-2012-online (możliwy jest również eksport danych z Agroefekt-2012-online do programu Agroefekt 2.4).
Dane techniczne
Język programowania: ASP.NET 3.5: C#, T-SQL, XHTML (środowisko Visual Studio 2008), architektura klient-serwer.
Aplikacja Agroefekt-2012-online składa się z dwóch stron internetowych: "Edycja danych" (aplikacja ae_bank_editor.aspx służąca do edycji danych: banków i modeli technologicznych) i "Modelowanie i symulacja" (aplikacja ae_model.aspx do budowy planu produkcji i przeprowadzania obliczeń). Dostęp do aplikacji jest ograniczony, możliwy po zalogowaniu do Serwisu Administracji systemu IPM DSS [Zaliwski 2009]. Wszyscy użytkownicy mogą uzupełniać wspólne zasoby danych, ale symulacje są przeprowadzane indywidualnie, tylko ich autorzy mają do nich wgląd.
Strukturę całej aplikacji Agroefekt-2012-online można przedstawić w postaci dwóch modułów: interfejsu (dwie strony internetowe napisane w kodzie aspx i C#) oraz bazy danych "agroefekt" (SQL server 2005). Zasadniczy kod aplikacji ma formę procedur składowanych i funkcju T-SQL i jest przechowywany w bazie danych "agroefekt". Część bazodanowa obejmuje ponadto tabele z danymi. Bardziej szczegółowe informacje o środowisku ASP.NET, programowaniu w języku obiektowym wysokiego poziomu C#, bazach danych, bazie SQL Server 2005 i języku T-SQL można znaleźć np. w podanej literaturze [Brown 2007, Connolly 2008, Elmasri i Shamkant 2005, Hoffman 2005, Liberty 2006, Perry 2006, Rizzo i inni 2007, Vieira 2007].
Literatura
Metodyka kalkulacji ekonomicznych
 1. Lorencowicz E. 1987. Określanie kosztów użytkowania maszyn rolniczych w zależności od powierzchni gospodarstwa. Roczniki Nauk Rolniczych 77-C-2.
 2. Manteuffel R. 1984. Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego. PWRiL, Warszawa.
 3. Witney B. 1984. Choosing and Using Farm Machines. Longman Scientific &Technical. Harlow, Essex.
Program "AgroEfekt" i modelowanie technologii
 1. Hołaj J. 1997. Opłacalność produkcji chmielu. Rolnik-Chmielarz, luty 1997.
 2. Hołaj J. 1997. Opłacalność produkcji chmielu w latach 1994-1996. Rolnik-Chmielarz, lipiec 1997.
 3. Hołaj J., Zaliwski A. 1999a. Zastosowanie programu "AgroEfekt" do modelowania technologii uprawy chmielu. Inżynieria Rolnicza 1(7):17-22.
 4. Hołaj J., Zaliwski A. 1999b. Computer Modelling of Hop Production on Farm. Agrotech Nitra'99 conference. Mechanizačná fakulta, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Nitra, Slovenská republika, 8-10 Sep. 1999. Conf. proc. pp. 83-88. Electronic Document PDF.
 5. Hołaj J., Zaliwski A. 1999c. Analiza inwestycji przesadzania chmielu przy użyciu GIS. Wydział Techniki Uniwersytetu Śląskiego, Stowarzyszenie SILGIS Centre. International Conference "Spatial Information Menagement in The New Milennium", Kraków, 15-17.11.1999. Mat. konf., s. 205-210. Wersja elektroniczna PDF.
 6. Hołaj J., Zaliwski A. 2001. Modelling and economic analysis of Hop Production Technologies in Poland. 1st International conference for young researchers, Szent István University Gödöllő, Hungary, 4-5 Sep. 2001. Conf. proc. pp. 130-133. Electronic Document PDF.
 7. Zaliwski A. 1992. Efektywność produkcji chmielu. Rolnik, czerwiec 1992, str. 6-7.
 8. Zaliwski A.S. 1995. Program AGROEFEKT. Mat. konf. "INFOROL '95", Krajowe seminarium ekonomistów ODR, Ustka 16-19 maja 1995, str. 11-13.
 9. Zaliwski A. 2004. Program komputerowy AGROEFEKT. IUNG, Puławy. Dokument elektroniczny HTML.
 10. Zaliwski A. 2013. Program AGROEFEKT w wersji internetowej - AGROEFEKT-2012-ONLINE. Studia i raporty IUNG-PIB 33(7): 97-111. Dokument elektroniczny PDF.
 11. Zaliwski A., Hołaj J. 1991a. Modelowanie działalności produkcyjnej gospodarstw rolnych. Rolnik, nr 19/1991, str. 11-12.
 12. Zaliwski A., Hołaj J. 1991b. Ekonomiczna ocena różnych technologii uprawy chmielu. Seria R (290), IUNG, Puławy.
 13. Zaliwski A., Hołaj J. 1992. Chmielnik i sad. Rolnik, marzec 1992, str. 8-9.
 14. Zaliwski A., Hołaj J. 1999. Combining Hop Production with Fruit Production on Hop Farm. Agrotech Nitra'99 conference. Mechanizačná fakulta, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Nitra, Slovenská republika, 8-10 Sep. 1999. Conf. proc. pp. 77-82. Electronic Document PDF.
 15. Zaliwski A., Hołaj J. 2001. Selected economic aspects of potato protection in the decision support system for integrated plant protection. 1st International conference for young researchers, Szent István University Gödöllő, Hungary, 4-5 Sep. 2001. Conf. proc. pp. 411-414. Electronic Document PDF.
 16. Zaliwski A.S., Hołaj J. 2005a. Internetowy moduł analizy kosztów ochrony pszenicy ozimej. Inżynieria Rolnicza 8(68):409-415. Wersja elektroniczna PDF.
 17. Zaliwski A.S., Hołaj J. 2005b. ZEASOFT - System wspomagania decyzji w uprawie kukurydzy. Inżynieria Rolnicza 14(74):385-393. Wersja elektroniczna PDF.
 18. Zaliwski A., Hołaj J. 2006. Modelowanie technologii produkcji kukurydzy na ziarno w aspekcie efektywności ekonomicznej. Inżynieria Rolnicza 6(81):407-414. Wersja elektroniczna PDF.
 19. Zaliwski A.S., Hołaj J. 2007. System wspomagania decyzji w produkcji kiszonki z kukurydzy. Inżynieria Rolnicza 2(90):327-332. Wersja elektroniczna PDF.
 20. Zaliwski A., Górski T. 1999a. Numerical Maps of Expected Income from Maize Production in Poland. Conference "GIS and its Applications in the Rural Field", University of Santiago de Compostela, Escola Politécnica Superior, Lugo, Spain, July 1-2, 1999. Conf. proc. Electronic Document PDF.
 21. Zaliwski A., Górski T., Lipski S., Winiarski R., Wróblewska E. 1999. Numerical Maps of Profit Probability for Maize Production in Poland. EFITA/99 conference: Perspectives of Modern Information and Communication Systems in Agriculture, Food Production and Environmental Control. 27-30 Sep. 1999. University of Bonn, Department of Agricultural Economics. Bonn, Germany. Conf. proc., vol. A p. 217-224. Paper: PDF, presentation: PDF.
 22. Zaliwski A., Górski T. 1999b. Wykorzystanie przestrzennego modelu agroklimatu do określenia opłacalności uprawy kukurydzy na ziarno. Wydział Techniki Uniwersytetu Śląskiego, Stowarzyszenie SILGIS Centre. International Conference, Kraków, 15-17.11.1999. Mat. konf., s. 198-204. PDF.
 23. Zaliwski A., Lipski S., Górski T., Jadczyszyn T., Machul M., Pietruch C., Hołaj J. 2004. Interaktywny program zintegrowanej uprawy kukurydzy (ZEASOFT). Raport końcowy z badań, IUNG-PIB, Puławy, s. 20. PDF.
 24. Zaliwski A., Zaorski T., Hołaj J. 1991. Symulowanie działalności gospodarstwa rolnego przy użyciu komputera IBM PC. Maszyny, ciągniki rolnicze i leśne. Nr 2/1991.
Dane dla Agroefekt-2012-online
 1. Cupiał M. 2013. Programy dla rolników. [online]. Dokument elektroniczny HTML.
 2. IBMER. 1988. System Maszyn Rolniczych. Wskaźniki eksploatacyjno-ekonomiczne - część 14. IBMER, Warszawa.
 3. Harasim A. 2006. Przewodnik ekonomiczno-rolniczy w zarysie. IUNG-PIB, Puławy.
 4. WODR. 2013. Kalkulacje rolnicze. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Poznań. Dokument elektroniczny HTML.
Środowisko ASP.NET (C#, SQL Server 2005, T-SQL) i bazy danych
 1. Brown E. L. 2007. SQL Server 2005. Wyciśnij wszystko. Helion, Gliwice.
 2. Connolly R. 2008. ASP.NET 2.0. Projektowanie aplikacji internetowych. Helion, Gliwice.
 3. Elmasri R., Shamkant N. 2005. Wprowadzenie do systemów baz danych. Helion, Gliwice.
 4. Hoffman K. 2005. Microsoft Visual C# 2005. Księga eksperta. Helion, Gliwice.
 5. Liberty J. 2006. C#. Programowanie. Helion, Gliwice.
 6. Perry S.C. 2006. Core C# i .NET. Helion, Gliwice.
 7. Rizzo T., Machanic A., Dewson R., Walters R., Sack J., Skin J. 2007. SQL Server 2005. Helion, Gliwice.
 8. Vieira R. 2007. SQL Server 2005. Programowanie. Helion, Gliwice.
Inne cytowane publikacje
 1. Zaliwski A.S. 2001. Report from the research fellowship "Elements of an Internet-based Decision Support for Agricultural Farms for the Lublin Region in Poland" completed at the Danish Institute of Agricultural Sciences, Department of Agricultural Systems, Research Centre Foulum, Denmark, 30 July - 23 Sep. 2001. Sponsored by the OECD. Unpublished report, 6 pages. Electronic Document PDF.
 2. Zaliwski A.S. 2009. Organizacja modułu pogodowego krajowego systemu doradztwa w zakresie zrównoważonej produkcji roślinnej. Studia i Raporty IUNG-PIB 16:107-117. Wersja elektroniczna PDF.
 3. Zaliwski A., Zaorski T., Hołaj J. 1995. Program Agroefekt. [Dyskietka 1.44]. Wersja 3.0, Puławy, IUNG.
Ostatnia modyfikacja 2014.06.26
Opracowanie Andrzej S. Zaliwski
Zastrzeżenia prawne
Sugerowany sposób cytowania tej strony:
Zaliwski A.S. 2013. System Agroefekt-2012-online (prototyp). System doradztwa w zakresie zrównoważonej produkcji roślinnej. IUNG-PIB Puławy.